Find Content

603 Tsumo Dzechishona

Tsumo

1. Abereka otochena moyo
2. Afamba apota
3. Afirwa haaringwi kumeso
4. Aguta haaoneki
5. Aita chake ndihombarume
6. Aiva madziva ave mazambuko
7. Akabata sando anongoona chese-chese sechipikiri
8. Akanga nyimo awangarara
9. Akoromoka awa
10. Akuti rima ati ugute
11. Akumhina afamba hazvienzani naTigere
12. Akuruma nzeve ndewako
13. Akwewa sanzu akwewa namashizha aro
14. Ane bedzi ndeane rake kudzana anopururudza
15. Ane ganda ane nyama hazvienzane nowakabata hohwa
16. Ane marengenya haacharike moto
17. Ane mhuri kwayo ndeane ndume ane mhurikadzi vaeni
18. Ane mombe yake anoziva makumire ayo
19. Anokutukira badza unokupa upfumi
20. Apunyaira haashayi misodzi
21. Ashamba haanokorerwi
22. Atandavara aguta, apfunya ndiye avata nayo
23. Ateya mariva murutsva haachatyi kusviba magaro
24. Atswinya arwa
25. Avengwa anhuhwa
26. Baba muredzi mwana kuchema anodaidza mai
27. Badza guru ipa murimi, kuripa simbe inovata naro
28. Basa mangwanani
29. Benzi bvunza rakanaka
30. Benzi raramba mbanda harirapiki
31. Benzi rikasaimba manjemanje richamhanya bani
32. Bere zvarakatya mapapata aro mangani
33. Bhuru rasarira shure rasarira shamhu
34. Chada mwoyo hachikoni, mwoyo chiremba
35. Chafamba chasvava
36. Chafamba kamwe hachiteivi
37. Chaikanya chototsa, chaitotsa chokanyawo
38. Chaitemura chava kuseva
39. Chakabaya chikachokera
40. Chakadya chakaoneka, mutanda wakasiya mbare
41. Chakaenzanwa ibvudzi upfumi hahuna kuenzanwa
42. Chakafukidza dzimba matenga
43. Chakanaka chakanaka mukaka haurungwi (munyu)
44. Chakatairi pasi ndechevanhu vose asi chiri mumuti ndechowagona kukwira
45. Chakatanga ndochakachenjedza
46. Chako ndechako kuseva unosiya muto
47. Chapadare chakakandwa parurimi rwavapfuuri, chomumba chiri mumhepo
48. Chapinda munzeve chavaridza bonde
49. Chara chimwe hachitswanyi inda
50. Charova sei chando chakwidza hamba mumuti
51. Charovedzera charovedzera gudo rakakwira mawere kwasviba
52. Chati homu chareva
53. Chauya masikati charamba ndima chauya usiku charamba hope
54. Chava chigondora chava chimombe kutadza kutunga hurema hwacho
55. Chavavana batisisa mudzimu haupi kaviri
56. Chavavana pfumbata vashakabvu havakandi ruviri
57. Chawawana idya nehama mutorwa ane hanganwa
58. Chawira pasi mudzimu wembwa
59. Chekuba hachigari
60. Chembere masikati usiku imvana
61. Chembere mukadzi hazvienzani nekurara mugota
62. Chembere ndeyembwa yomunhu inofa ichigurukuta
63. Chembere ndeyembwa yomurume ndibaba wavanhu
64. Chimene chezizi parafamba hanzi muroyi
65. Chenga ose manhanga hapana risina mhodzi
66. Chibage chinovandira kune vasina meno
67. Chibwe chiremera chavari kure vari pedyo vanotamba nacho
68. Chidamoyo hamba yakada makwati
69. Chidembo hachinzwi kunhuhwa kwacho
70. Chidhiidhii kutsvara hundi moyo uri kumakoto
71. Chidokodoko chirere muviri chikuru chinozouya wakora
72. Chidyamatoo akadzipwa neganda remhuru
73. Chidziva chakadzikama ndicho chinogara ngwena
74. Chigare chenda kudya akaitakura
75. Chigarisano ndicho chine mhosva
76. Chigere ibwe muti unowa
77. Chikakarara nganda reshumba/nzou
78. Chikomba chinovirima kwacho
79. Chikomo shata divi rimwe ritambire pwere
80. Chikuni chinoda mukuchidziri
81. Chimwe nachimwe chine nguva yacho
82. China manenji hachifambisi chinomirira kuti mavara acho aonekwe
83. Chinobhururuka chinomhara
84. Chinogova ruoko muromo haugovi
85. Chinokanganwa idemo asi chitsiga hachikanganwe
86. Chinokokwa upfumi urombo hunozvikoka
87. Chinokura chinokotama musoro wegudo chave chinokoro
88. Chinokura choga isango munda kukura huona tewe
89. Chinokura usipo imombe munda unokura nokuvandurirwa
90. Chinono chine’ngwe bere rakadya richifamba
91. Chinonzi regedza ndechiri mumaoko chiri mumoyo unofa nacho
92. Chinorwadza chinogutsa auya nacho
93. Chinotanga mberi mashura
94. Chinotaura ndechiri mumusungo, chiri muriva chinoti denga rava
95. Chinotanga kukambaira, kufamba kunouya kwega
96. Chinozipa chinoregwa
97. Chinoziva ivhu kuti mwana wembeva anorwara
98. Chinya chegurwe kudashura gumbo neshungu
99. Chipitipiti chakazvara chimwandamwanda
100. Chirega kutya kununa iwe wakasasikwa
101. Chirema ndechina mazano chinotamba chakazendama kumadziro
102. Chirere mangwana chigozokurerawo
103. Chiri mumoyo chiri muninga unofa nacho
104. Chiri mumusakasaka chinozvinzwira
105. Chiri pamuchena chiri pamutenure
106. Chiri pamumwe chiri padanda
107. Chiripo chariuraya zizi harifi nemhepo
108. Chiripo chiripo ndarira imwe hairiri
109. Chirungurira chirwere ukanyara unofa nacho
110. Chirungurira ndechowadya maradzwa chowerinopisa isvoto
111. Chisi chako hachibatsiri unodya wakaringa kumusuwo
112. Chisi chako masimba mashoma
113. Chisi chako pembera wadya
114. Chisi chako rembedza maoko, rega kukungira hata
115. Chisi hachieri musi vacharimwa
116. Chisingaperi chinoshura
117. Chitaurirwa mbare dzekumusana
118. Chitende chinorema ndechine mhodzi
119. Chitsva chiri murutsoka
120. Chitsva chitsva munamba wejenachena
121. Chivendekete anoseka chimedure
122. Chomukuru anopa omene
123. Chomukuru hachikumbirwi
124. Chura kugara mumvura handi kunwa
125. Dai ndakaziva haitungamire
126. Dare harizondi munhu rinozonda mhosva
127. Dindingwe rinonaka richakweva rimwe kana iro rokwehwa roti mavara angu azare’vhu
128. Dzakatamba nepwete dzikareswa kudzorerwa
129. Dzavira mutswanda hadzichanetsi kunhonga
130. Dzvinyu kuzamba zuva huona bako
131. Fodya haina manenji semhamba
132. Fodya haina shura sedoro
133. Fungira mumoyo rwedo rembwa
134. Gapakapa ndere fodya remhudzi rinokura nokusakurirwa
135. Gangaidzwa mukwenyi mhezi yawavira mumoyo
136. Gangaidzwa vavigi kunhuhwa kwaakafa
137. Gombarume kudze soro kukudza dumbu wonge wave chana
138. Gona ana gona vakewo
139. Gona rehupfumi iziya
140. Gondo kuengerera raona zumbu
141. Gonzo mhini gara mumwena chakaipa chikuwaniremo
142. Gore jena chiregopenya ungazotorerwa ushe nedema
143. Gore haribvi pakabva rimwe
144. Gore musandu
145. Gudo guru peta muswe, vapwere vagokuremekedza
146. Gudo kuipa kuipa zvaro asi haridyi chakafa choga
147. Gunguo rakaramba kumirira museve rikapona nehwakumukwaku
148. Gunguo rinodya mbamba, rino muchero waro
149. Hakuna bura rinoswatanukira panze rabva muvhu rakakombama
150. Hakuna dziva risina chura
151. Hakuna mombe inokorera pamarekete
152. Hanya nani chidoma chekwaChivi
153. Hapana angagone chisingagoneke naGona
154. Hapana chembwa tenzi vararira mutakura
155. Hapana mhou inokumira mhuru isiri yayo
156. Hapana mukuyu unovinga shiri
157. Hari haiviri isina mukuchidziri
158. Hauzivi tsanga inokodza tsambakodzi
159. Heya baravara ndiwo magariro kutuka mwene wechisvo ndiwo mano
160. Hope hadzina ndima
161. Hove dzinokwira dzine muronga
162. Hove huru dzinodyira kwodoka
163. Hukwana inodya ndeiri pana mai
164. Hurudza inofa ichinzi inodya
165. Hwahwa hahuna mbuva
166. Hwuromboi hwagara nherera kudya ikarutsa
167. Ibangano muchateya kuzondoona kwava kwomumwe chete
168. Idambudziko rehope kurota kwawakarambwa
169. Igangaidza mukwenyi mhezi kuvavira mumoyo
170. Igaroziva kuti mhanza yembudzi iri mumabvi
171. Ikamwe pagore hembe yenherera
172. Imbwa nyoro ndidzo tsengi dzematowo
173. Imbwa payadyira haipakanganwi
174. Imbwa yakwavarara yatya
175. Imhashu yomurwere inogochwa yakabatwa gumbo
176. Imire haifuriri dzivete
177. Inotanda yomunyepi younyerere haitandi
178. Ishe ndishe, muranda muranda
179. Ishungu dzomutana waswera padare kuramba nemhandire seane meno
180. Isimba kaviri kurwa nemukadzi weasipo
181. Jongosi kunyimwa mashanga iro ndiro rakarima gombo
182. Kakara kununa hudya kamwe
183. Kamoto kamberewere kanopisa matanda mberi
184. Kamupungurunje kahove kanyama kasina muto
185. Kana rokwata roda kunoibva
186. Kana shumba ikashaya nyama inodya uswa
187. Kana wadya imbwa idya iri hono
188. Kandiro enda kandiro dzoka
189. Kandiro kanoenda kunobva kamwe
190. Kangoma kana koririsa kawa pedyo nekuda kubvaruka
191. Kuba ngoma kuri nyore, pokuiridzira ndipo panonetsa kuvana
192. Kubaya tange hama vatorwa vakutye
193. Kubikira mweni kumudzinga
194. Kubvongodza muto kuseva kweaguta
195. Kuchengeta imbwa yomweni kuda mwene wayo
196. Kuchenjedza nyamukuta kuzvara uchada
197. Kuda chemungozva kubata mwana
198. Kudada kwavari mugomo kukumbira vari pasi mapfiwa
199. Kudya chevapfupi nekureba
200. Kudyirwa munda nembwa sendakarima nyama
201. Kuera dziva igumbo ribodzi, makumbo ese unoerera
202. Kufa izuva rimwe, kuora igore
203. Kufa kweane hari anosiya mazonde
204. Kufa kwemurume kubuda ura
205. Kufira mafufu segonzo
206. Kugara nhaka kuona dzevamwe
207. Kugarika tange nhamo
208. Kugocha kunoda kwaamai kwemwana kunodzima moto
209. Kugona mbavha kuironzera
210. Kukokwa kwasamusha kukokwa kwavagere naye
211. Kukonwa kwedare kukonwa kwamambo
212. Kukurukura hunge vapotsva
213. Kunaka kwemurume imombe dzake
214. Kunaka kwemurume kuri muhomwe
215. Kungotya nyanga dzezizi nyamba manhenga
216. Kunokanganwa mudyi wenyemba muoreri wamateko haakanganwi
217. Kunzi pakata handi kunzi ridza
218. Kupa kuturika
219. Kupedza nyota kuenda padziva
220. Kupfuma kwemuchana mudzimu wake
221. Kupotsera dope, rimwe rinosara mumaoko
222. Kuramba dzvuku kuona jena
223. Kuramba nyama yechidembo hunge une yetsuro
224. Kurava mbudzi nedzisipo kurava nedzava matowo
225. Kuravidza chembere muto wegwaya mangwana inofira mudziva
226. Kurayira kunoda pwere mukuru ndimambo
227. Kure kwegava ndokusina mutsubvu
228. Kure ndokuna amai kune mukadzi unofa wasvika
229. Kurembera kwedamba handiko kuwa
230. Kurera imbwa nomukaka mangwana inofuma yokuruma
231. Kurera imbwa rera inoruma igokudzivirira mupfumvu
232. Kureva ndokunei, kutarisa kurevawo
233. Kuriona guyu kutsvukira, mukati rizere masvosve
234. Kurova imbwa wakaviga mupini
235. Kurova tsuro negwenzi rayo
236. Kurumwa nechekuchera
237. Kurumwa netsikidzi rambira mumba, kubuda panze unorumwa mhuno nebere
238. Kusaziva kufa
239. Kuseka nhamo kunga rugare
240. Kusekana kwaanakamba
241. Kushaya hakunenerwi munhu denga ratarama
242. Kusimbirira kurapa mhopo kumusana iwe une ziso rine mbonje
243. Kutatarika humira
244. Kutaura kudzikisira kuita makata
245. Kutenda kwakitsi kuri mumwoyo
246. Kuvhunduka chati kwata hunge une katurike
247. Kuwanda kwakanaka, kwakaipira mukupedza muto
248. Kuwanda kwemaoko kunotsonza ndima
249. Kuyewedza semhiripiri mukati izere uturu
250. Kuziva mbuya huudzwa
251. Kwadzinorohwa matumbu ndiko kwadzinomhanyira
252. Kwamairidigikira ndiko kwomoringa benya, kwamairinga benya ndiko kwomoridigikira
253. Kwave kusakara kwedowo serisakadyiwa nyama
254. Machongwe maviri haakukuridze pamutanda mumwe
255. Made echakata kutsvukira mumuti kuti ndiposherwe
256. Made etsvimborume okudya yakawaridza
257. Mai musuva usingasevi muto
258. Makata anoshura materu
259. Makunguo zvaakatya akafa mangani
260. Makunun’unu maodza nyemba
261. Manakira kure mvura yemubvumbi
262. Manatsa mukanwa ndonda kurota ichiyamwa
263. Manenji kuona kamba ichitamba nembudzi
264. Mangachena inoparira parere nhema
265. Manomano emuroyi kunyepera kutya dzvinyu akasungirira nyoka muchiuno
266. Manyengedza pfungwa efodya kuzadza dama nehutsi husingasviki kuguru
267. Manzwi induru inouraya
268. Mapudzi anovira kusina hari
269. Mari ine chitema
270. Matakadya kare haanyaradzi mwana
271. Matanda makuru mazunguniswa
272. Matende mashava anovazva doro
273. Matukirwo ababa kunema mwana
274. Matsotsi haagerani
275. Mazvake-mazvake kudya kwembada
276. Mazvokuda kufa namaronda enyora
277. Mbavha imbatwa, mbavha-rutsoka ishamwari
278. Mboko chena yakaparira parere mhema
279. Mbiri matende inoputsika
280. Mbudzi kudya mufenje kufananyina
281. Mbudzi yazvarira pavanhu yati nditandirwe’mbwa
282. Mharadzano dzakabva munzira
283. Mhembwe rudzi kuzvara mwana ane kazhumu
284. Mhondoro kurura inotanga wayo
285. Mhosva haiori
286. Mhosva inorondwa hakuna mhosva yakaita honye
287. Mhuno hainwi mvura muromo usina kunwa
288. Minwe misiyanwa
289. Miromo yavakuru haiviri pasi
290. Miti inomera pamwepo hairegi kukwizana kana kune mhepo
291. Mombe yekukumbira ndeyekukama wakaringe nzira
292. Mombe yenjeni kutokama wakasungira
293. Moyo chena unobayisa
294. Moyo muti unomera paunoda
295. Mucheri wegurwe mutevedzeri, mudimbidziri anorasa mwena
296. Muchero wegudo unodyirwa kupedza
297. Mudzimu vakupa ronda vati nhunzi dzikudye
298. Mudzimu waro bonga kuwana huku dzichirwa
299. Muenzi haapedzi dura
300. Mugoni wepwere ndeasinayo
301. Mugoti unopiwa anyerere
302. Mukadzi oda kuramba murume anoshereketa
303. Mukuru mukuru hanga haigari pfunde
304. Mukwasha mukuyu haapere kudyiwa
305. Munhu akanaka haararame
306. Munhu haarerwi nebonde
307. Munhu kufamba kunenge kukavira nyimo, kutizira kuchinge kudyara nzungu, kucheuka kukange kutsindire’shwa
308. Munhu akatsiga anozviganhura pakunwa hwahwa
309. Munongedzo hauzvinongedzi
310. Munyai mutumwa, muridzi wesoko ndiwe
311. Muonerapamwe chuma yemuzukuru
312. Muramba kukombwa muramba hweni
313. Muramu inzungu yakateya gonzo
314. Murimi anodya amire
315. Murombo haarovi chine nguo
316. Murombo munhu
317. Muromo chipfukuto unopedza matura
318. Muromo haupi chinopa maoko
319. Muromo hauzarirwi nerwizi
320. Muromo kapako kekuhwanda nako
321. Muromo vavakuru hauviri pasi
322. Muroyi hana mugoni
323. Muroyi munhu kubayiwa anochemawo
324. Muroyi ndishe
325. Muroyi royera kure ugowana anokuviga
326. Murume akanaka asiri wako
327. Mushambadzi haagari pasi
328. Musanyengerera makudo neanokamhina
329. Musha mukadzi
330. Mushonga haubati pasina ronda
331. Musikana chihambakwe asvika anokanda chibwe
332. Musikana isango rehuni rinotsvagwa naani nani
333. Musikana ishavhi, anoteverwa neshiri
334. Muswe wekutumira haurebi
335. Muto wetsenza ndiwo mumwe
336. Mutoro unorema wasvika
337. Mutsa worutsoka kuperekedza ziso
338. Mutumwa haana mbonje
339. Muzivi wenzira yeparuware ndiye mufambi wayo
340. Muzvimbirwi ndiye nyakurwa nesasa
341. Mviromviro yemhanza inotanga shosha
342. Mviromviro yemhanza mapfeka
343. Mvura bvongodzeke ndiyo garani
344. Mvura haitori warema
345. Mvura inoera usinayo
346. Mvura inonaya yatanga hore
347. Mvura inoshinyira ndeiri pazambuko
348. Mvura yembambara tiza ichabva kure
349. Mwana asingachemi anofira mumbereko
350. Mwana mudiki in’anga
351. Mwana muduku kubvuma rwendo rwake ruri mberi
352. Mwana washe muranda kumwe
353. Mwana washe ndishewo, womuranda anochemberera muuranda
354. Mwana wengwe mwana wengwe kuona chikara haatizi
355. Mwana wenyoka inyoka haina muduku
356. Mwanasikana ndimapfumise
357. Mwoyochena weyi bere kugarira munhu akafa
358. N’ai kwadzo ndedzomucheche dzomukuru dzinoreva kudya
359. N’anga hadzifarirani
360. N’anga haizvirapi
361. Natsa kwavabva kwaunoenda husiku
362. Ndakaziva haitingamire
363. Ndakazvida haichemedzi
364. Ndambakuudzwa akaonekwa nembonje pahuma
365. Ndezvehuru, doko dzinonyika miswe
366. Ndezvemeso muromo zvinyarare
367. Ndezvowabaya kuti chiropa hachiseveswi sadza
368. Ndima yabatwa yasundika
369. Ndima yasakurwa haidzoki
370. Ndingarega sei kununa ini ndiri parumano
371. Ndisvike-ndisvike inoradza vazhinji panzira
372. Ndizvovo kanyama kaasina’mbwa
373. Ndoita nzwirapamuviri tsvimbo yarova dapi
374. Ndomene haichemedzi
375. Ndongwe inyama hazvienzani nenhikiti
376. Ndumudzani hadzidyi mundiro imwe chete
377. Nerimwe zuva gava richadimbura musungo
378. Ngezvemo zvimbutu zvamaonde
379. Ngoma ndedzemiti kutsemuka tinoveza dzedu
380. Ngoma tamba vamwe vachatamba
381. Ngozi nehama hazvisiyani
382. Ngozi yerombe igandanzara/ijekakwose
383. Ngwena haidyi chabamba charo chinoza neronga
384. Nhaka mbuya ndeyemombe yemunhu inozvionera
385. Nhambetambe inoregwa ichanaka
386. Nhamo hadziiti mbiri
387. Nhamo haizivi pakagara imwe
388. Nhamo inenge yefodya inoti uku yakarumwa uku inotsva
389. Nhamo inhamo zvayo amai havaroodzwi
390. Nhamo ndimuuyandega semhanza kumhara mumusoro
391. Nhamo neman’a hazvisiyani
392. Nhamo urimbo inonamira
393. Nhamo yemombe kunyima mashanga iriyo yakarima gombo
394. Nhamo yomumwe hairambirwi sadza
395. Nhasi chineni mangwana chinewe
396. Nhasi ndini mangwana ndiwe
397. Nhava yebenzi haitani kusakara
398. Nhenha isibi inoroya
399. Nherera inoguta musi wafa mai
400. Nherera panorayirwa vana vevapenyu iwe inzwawo
401. Nhiyo kuenda kudzani huona mai
402. Nhonhongora kudya chayo kukumbirirei uchi kudondi
403. Nhumbu ibakwa rehuni inochengeta nyoka nemakonzo
404. Nhumbu mukadzi mukuru hairevi chayadya
405. Nhunzi haimhari pasina ronda
406. Njera yomusaririra ndiyo yeshiri
407. Nyadzi dzinokunda rufu
408. Nyakuravira ndiye anoziva kuti nyama yaibva
409. Nyamunatsi ndiye nyamutsigwa nebonda
410. Nyika mukanza, haina mukwambo
411. Nyoka huru haizvirumi
412. Nzanga inokura yerema yomuchenjeri inoparara
413. Nzanga seka dumba, dumba seka nzanga
414. Nzara ishuramweni
415. Nzira ine minzwa ndiyo ine ushe
416. Nzira masanga
417. Nzombe huru yakabva mukurerwa
418. Nzou hairemerwi nenyanga dzayo
419. Nzou mutupo pana vanhu paseri ava machikichori
420. Nzvengende rumbudzi rusisazivi mafuro
421. Onde kutsvuka kunze mukati rizere masvosve
422. Pabva zino rave vende
423. Pachapwa madziva miramba tichanyurura
424. Pafa munhu hapashaikwi muroyi
425. Pagara murimi pagara mupopoti
426. Pakukutu hapaurayi
427. Pane danga pane mombe pane hundi pagara hurudza
428. Pane machikichori miromo inovanda
429. Panoda mwoyo nzira haisviki
430. Panodya ishe varanda vanodyawo
431. Panomera muswe panonyeredza
432. Pasina nyimo makunguo aizodyei
433. Pfimbi yegudo, gare-gare yapfukunurwa
434. Pfini yenyoka kuruma chaisingadyi
435. Pfuma yenhaka inoparadza ukama
436. Pfupa jena rakabva munyama
437. Potsi haarwirwi anorwirwa ndiPiri
438. Rambakuudzwa akaonekwa nembonje pahuma
439. Raramo idivakamwe
440. Rega kutsindira mwena unobuda ishwa
441. Rega kuyera nyoka negavi iyo iripo
442. Regai dzive shiri mazai haana muto
443. Rima rinoshura chiedza
444. Rina manyanga hariputirwi mumushunje
445. Rinonyenga rinohwarara rinozosimudza musoro rawana
446. Rombe ngerichaenda rodzoka ndimambo
447. Rombe pakata hana mukaka ndowavaridzi
448. Rombe rinosekwa richaenda kana rodzoka, hedzo nhureture
449. Roro kutsvuka kunze mukati rizere masvosve
450. Rugare tange nhamo
451. Rukova rwizi kuyambuka unokwinya nguo
452. Rwizi rukuru madirano
453. Rwomuranda rwakoneswa norwashe, rwashe rwakoneswa nemvura kunaya
454. Samungemunge musvuvuganda dzvinyu risina mbava
455. Sango rinopa waneta
456. Shambakodzi yakarindwa haiviri
457. Shanje dzinodya muridzi
458. Shungu dzembwa dziri mumwoyo kuhukura ndiko kududza
459. Soko harivhikwi
460. Takabva neko kumhunga hakuna’pwa
461. Tambai nezvimwe, nhava yen’anga/yanyanduri haivhurwi/haibatwi
462. Tambe tambe vanoda varivo
463. Taramuka panotamba dera
464. Tenda muchero ugowisa
465. Tenda muchero wadya zvinogadza mwoyo
466. Tenda wakohwa zvemunda wezunde
467. Tichaona kunowira tswimbo nedohwe
468. Totenda dzanwa mombe dzaswera nebenzi
469. Totenda maruva tadya chakata
470. Totenda nyemba tanwira mvura
471. Totenda yabikwa imba yepwere
472. Totenda yavira tsambakodzi yedemhe
473. Tsapata rukukwe hazvienzani nokurara pasi
474. Tsenzi igara yadyiwa
475. Tsiru nzenzi manhenda waikama
476. Tsuro haipunyuki rutsva kaviri
477. Tsuro kotsa muromo
478. Tsvaru akadana tivu
479. Tsvimborume kutandara nemvana mwoyo uri kumhandara
480. Tswanda inorema yasvika
481. Twemudenhe tune ushorwi
482. Ubatebate hunourayisa
483. Uchenjere kudya nzungu zvese nemhutwa
484. Ugaro mwena kutevedza hunoguma
485. Ukadzinga tsuro mbiri imwe inopunyuka
486. Ukama hahusukwi nemvura hukabva
487. Ukama hunonhuhwa
488. Ukama igasva hunozadziswa nokudya
489. Ukama urimbo kudambura haubvi
490. Ukangosekerera hwiza mangwana dzinokudyira muriwo
491. Ukanzwa bofu richiti ndinokurova pane cherakatsika/ parakazendama
492. Ukaravidza chembere nyama inofira musango
493. Ukuru hurema hahuvanzwi
494. Umambo hutambidzwana
495. Umba hwehosi husina marevere
496. Umhandara idambakamwe
497. Unaki hwemukadzi huri pamwana
498. Upenyu hwenungo irima
499. Upenyu imhindupindu
500. Upfumi idova hautani kupera
501. Ura mapako hunozvara mbava nemuroyi,
502. Urombo hune nherera kudya ikarutsa,
503. Urombo hwayo mhembwe kufa iri pamusungo
504. Urombo hwenherera kupakwa ichirutsa,
505. Urombo uroyi hauudzwi munhu
506. Urombo hwematede kunaiwa nemvura makurwe ari mumhatso
507. Usachenjedza n’anga kurapwa uchada
508. Usadzinganisa tsuro nemunyu muchanza
509. Usaguta ukasunda dura
510. Usakangira nyimo vane meno avo havo
511. Usakurumidza kumedza kutsenga uchada
512. Usakusha mbeu mvura yaenda
513. Usaona imbwa kunyenama ukati unokusekerera
514. Usapedzera tsvimbo kuna vanamakuwe idzo hanga dzichauya
515. Usapinza munwe mumwena unobuda wareba
516. Usaruka nhava sora ratsva
517. Usarume muromo wenzombe inopura zviyo
518. Usashore nyemba nedzinozvimbira
519. Usatamba nematope pasina mvura
520. Usatanda hwiza idzo tsuro dzichauya
521. Usatsvaga nhava muuswa iro sora ratsva
522. Usavaka danga pasina mombe
523. Usaverenga mbeva nemudune
524. Ushe hauzvitongi
525. Ushe hukokwa, hunotokokwa kune vamwe
526. Ushe hunonyanga dera
527. Ushe hunonyangira rema
528. Ushe husiirwana
529. Ushe idova hunoparara
530. Ushe imhute hunoparara zuva rabuda
531. Ushe madzoro hunoravanwa
532. Ushe muzhanje unokuva
533. Ushe vuranda
534. Usiku humwe hauodzi nyemba
535. Usiku igore
536. Uswa hwenyati dohuri mudumbu huri pamuromo inofa nahwo
537. Utsi hwenyama hautosvori
538. Utsva hworurimi hahuna marapiro
539. Uzivi wenzira huri mugumbo
540. Vadani ndivo vakani
541. Vagere pachavo vangonyinda
542. Vakachenjera havatsvairani mbeva
543. Vakadyara tsvina vachakohwa hundi muchamupupuri
544. Vakafa havana chavakaona
545. Vakafa vakazorora
546. Vakakavira mhepo vachacheka chamupupuri
547. Vakamboonana havashayane
548. Vana vembwa havasvinure musi mumwe chete
549. Vana vengwena havakuriri mudziva rimwe chete
550. Vari kuno vanoshura vanoviga nherera mhenyu vachisiya muzvari afa
551. Vari pachavo chikurikuri
552. Vari pachavo vanokwenyana
553. Varume ndivo vamwe kutsva kwendebvu vanodzimurana
554. Vataitururira matohwe nhasi ndivo votiseka maparapadzwa
555. Vaviri vaviri wechitatu muzvinaguhwa
556. Vayanani ndivo varwi
557. Vimba nechako chemwango chekukumbira hachina ndima
558. Wabereka sekera muchitende
559. Wadzvova aguta
560. Wafa wanaka
561. Waguta zvekupisa dura
562. Waita mbereko ada kusuka machira
563. Waita womutorwa kuti kumwe kwakaoma kumwe kunyoro
564. Wakagarika ngewakafa mupenyu pfumo riri mushure
565. Wakandicheka nerakagomara
566. Waniwa haichatyi kufamba mudova
567. Wanzi baba wada kamusha kake
568. Warara warara nemuromo wake
569. Watungamira haatori nzira
570. Wazarira bako mvura ichada kunaya
571. Wegudza ndowegudza kufuga gumbeze rinotsva
572. Wekwemurume ndewe kwemurume
573. Wenhamo haachatyi kufamba murima
574. Wenhamo haaneti
575. Yadeuka yadeuka mvura yemuguchu haiorerwi
576. Yatsika dope/musheche yanwa
577. Zano marairanwa
578. Zano ndega akasiya jira mumasese
579. Zano pangwa une rako
580. Zano vaviri
581. Ziitakamwe mimba yousikana
582. Zino irema rinosekerera varisingadi
583. Zvaivana ngwarati kudya iwete
584. Zvakona n’anga murapwa achida
585. Zipfuko rambuya ziramba watonha
586. Zingizi gonyera pamwe maruwa enyika haaperi
587. Zino irema rinosekerera newarisingadi
588. Ziriwo rechembere ziramba waravira
589. Ziso haribi chomunhu
590. Zizi kurungwa munyu roti ndava hukuwo
591. Zongororo kugonya zvaro asi shungu rinadzo
592. Zhundu kugara mudanga zvanzi ndava mombe
593. Zuva igore rinodoka rava namarevo mavi namavuya
594. Zuva rimwe hariodzi nyama
595. Zuva rimwe hariradzi munda
596. Zvaitika zvaitika bhurugwa rebenzi risingazivi mberi kana shure
597. Zvikoni zvikoni mimba haibvi negosoro
598. Zvinhu zviedzwa chembere yekwaChivi yakabika mabwe ikanwa muto
599. Zviri kumwene wegira kufuka kana kuwarira
600. Zviroto zviroto
601. Zviururwi zvinofara kana kondo afa ziso
602. Zviuya hazvinzwanani
603. Zviuya zviri mberierror: Content is protected !!