Find Content

Isabizwana sokukhomba

Uhlelo lwesiNdebele

Kule zabizwana zokukhomba ezintathu.

 1. Isabizwana sokukhomba eduze.
 2. Isabizwana sokukhomba buqamama kumbe bucwala.
 3. Isabizwana sokukhomba khatshana kumbe kude.

Isabizwana sokukhomba

IsigabaIbizoeduzwebuqamamaKude
1umuntulolowolowaya
2abantulabalabolabaya
3umuzilolowolowaya
4imizile/leyileyoleya
5ilitshelelileloleliya
6amatshela/lawalawolawaya
7isihlahlalesilesolesiya
8izihlahlalezilezoleziya
9injale/leyileyoleya
10izinjalezilezoleziya
11ulujulolulolololuya
14ububilobulobolobuya
15ukufalokhulokholokhuya

Ukwakhiwa kwesabizwana sokukhomba eduze.

 1. Sisakha ngesakhi sokukhomba u- la lesiqalo sebizo.
 2. Unkamisa wesakhi sokukhomba ulumbana lonkamisa wokuqala wesiqalo sebizo.
 3. Umankankani lokulandelayo kuyasuswa.

Isigaba   Isakhi sokukhomba      Isiqalo sebizo     Isabizwana sokukhomba eduze

1. laum/umulomu>lo
2.laabalaba>laba
3. laumulomu>lo
4.laimilemi>le
5.lailileli>leli
6.laamalama>la
7.laisilesi>lesi
8.laizilezi>lezi
9.laiNleN>le
10.laiziNleziN>lezi
11.laululolu>lolu
12. la ubulobi>lobu
.13. la ukulokhu
 1. Isakhi sokukhomba (la) + isiqalo sebizo (um) = lo. Umankankani u (m ) uyasuswa.
 2. Isakhi sokukhomba (la) + isiqalo sebizo (imi) = le. Umankankani (mi) lokulandelayo kuyasuswa.
 3. Isakhi sokukhomba (la) + isiqalo sebizo (aba) = laba.
 4. Isakhi sokukhomba (la) + isiqalo sebizo (isi) = lesi.

Nanzelela ukulumbana kwabonkamisa.

a + a = a

a + i = e

a + u = o

Ukwakhiwa kwesabizwana sokukhomba buqamama/bucwala.

 1. Sakhelwa kusabizwana sokukhomba eduze.
 2. Uma isabizwana sokukhomba eduze singu- la loba u- lo sijobelela u- wo. la = lawo

lo = lowo

 1. Esilelunga elilodwa u- le sijobelela u- yo. Isib. le = leyo
 2. Uma silamalunga amabili sisusa unkamisa osekucineni sijobelele u – o. Isib. lezi = lezo leli = lelo laba= labo

Ukwakhiwa kwesabizwana sokukhomba kude/khatshana.

 1. Sakhelwa phezulu kwesabizwana sokukhomba eduze.
 2. Uma silelunga elilodwa sijobelela u- ya. lo = loya    le = leya
 3. Uma silamalunga amabili lakho sijobelela u- ya.   lesi = lesiya      lezi = leziya
 4. Silakho ukuthi sijobelele isijobelelo sokukhomba kude u- yana. la = layana                 le= leyana

Ukusetshenziswa kwesabizwana sokukhomba emtshweni.

 1. Singandulela ibizo
 2. Le indlu inhle.
 3. Lelo ijazi ngelakhe.
 4. Leyana inja ilolaka.
 1. Singalandela ibizo
 2. Umntwana lo
 3. Umama lowo
 4. Ubaba lowaya omi esihlahleni.
 1. Singaba yinhloko yomutsho
 2. Lo uhlala yedwa.
 3. Lowo ufuna imali yakhe.
 4. Lowaya oya edolobheni.
 1. Singaba ngumenziwa
 2. Lo utshaywa ngugogo.
 3. Lowo olunywe zinyosi.
 4. Lowaya othelwe ngodaka.
 1. Singalandelana lesinye isabizwana
 2. Yena lo umfana udlala ibhola.
 3. Sona leso isitsha singcolile.
 4. Bona labaya abafana babotshiwe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!