Find Content

Kusaziva mumvuri worufu

Kusaziva mumvuri worufu.

English Direct Translation 

Ignorance is like the shadow of death.

Shona Explanation 

Munhu asingazivi akafanana nomunhu akafa. Vakuru vanotaura tsumo iyi pavanhu vanoratidza kusaziva pane zvinhu zvinozivikanwa nokugonekwa navamwe.

English Explanation 

One is as good as dead if he does not know even the most obvious things. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *