Find Content

Shona Dudziramutauro Q & A (200-2019)

 1. Verenga zvirevo zvinotevera wozopindura mibvunzo iri mumashure mazvo
  i) Chako ndechawadya, chigere mutoro wamambo.
  ii) Kuchera mbeva kukomberana.
  iii) Mwana wegomba inhimbanapasi sehwevera.
  iv) Mwena unorindirwa ndounobuda ishwa.
  v) Akarumwa munwe negurwe raaichera.
  vi) Ichi chinenge ndicho chakabiwa.
  vii) Nyakuravira ndiye anoziva kuti nyama yaibva.
  a) Nyora ndevo dzezvizita dzine zviwedzerwa (inflected substantive
  phrases) dziri muzvirevo izvi. (10)
  b) Zvino chidoma kuti imwe neimwe yendevo dzawanyora mu(a) iri
  kushanda basa (function) rei. (10) [20]
 1. Verenga zvirevo zvinotevera wozopindura mibvunzo inozvitevera.
  i) Mwana uyu haachisiri pwere.
  ii) Usandipinze munyaya yako iyi, handidi zvangu.
  iii) Havanei nezvauri kuvaudza zvese izvi.
  iv) Aita chake ndihombarume, haabvunzwiba.
  v) Kupenya kwakapenya murima asi rima harisakakuona.
  vi) Anga asingazivi munhu akamubira.
  vii) Akamupindura achiti haasi benzi.
  viii) VaBudya vanoti, “Ndajaba” vachireva, “Handina kudya”
  a) Nyora zviranduri (negative inflections) zvese zviri muzvirevo izvi.
  (8)
  b) Chimwe nechimwe chezviranduri izvi chinoshandiswa papi (distribution). Tsigira nemienzaniso inobva muzvirevo zvawapiwa. (12)
  [20]
 1. Uchitsigira nemienzaniso, tsanangura mhando dzendevo dzezviito
  (types of verb phrases) dzinowanikwa muChiShona. [20]
 2. Verenga zvirevo zvinotevera wozopindura mibvunzo iri mumashure mazvo
  i) Vakangoti garei vachibva vasimuka.
  ii) Katsuro kakati mhanye mhanye ndokubva kamira.
  iii) Mwana akati kudubu hadyana ndokuchachura nyama.
  iv) Mazino ake akachena kuti mbu-u semwedzi wechirimo.
  v) Foni yakati ngirrr achibva adaira iye.
  vi) Akanzwa chitima chichiti wi-i-i-i-i chichipfuura nepamba pavo.
  vii) Havadi kubata zvinhu zvakati tsvukuru nguva yemvura

a) Nyora nyaudzosingwi (ideophones) dzose dzinowanikwa muzvirevo izvi. (8)
b) Zvino chiisa nyaudzosingwi idzi muzvikwata zvemhando dzazvo
(types) ugodoma chikwata chimwe nechimwe. (12) [20]

ANSWERS

3 Ndevo dzezvizita dzine chiwedzerwa

a) NDEVO DZEZVIZITA DZINE
CHIWEDZERWA
b) BASA RENDEVO IMWE
NEIMWE YAPIWA PA(a)
i) ndechawadyasechiitwa mundevobonga yechizita
>mutorosechizitasimboti mundevo yezvizita
>wamambosechidudzirazita chine wirirano
nechizitasimboti
ii) kukomberanasechiitwa mundevobonga yechiito
iii) wegombasechidudzirazita chine wirirano
nechizitasimboti
>inhimbapasisechiitwa mundevobonga yezvizita
>sehweverasetsigisandevo
iv) ndounobuda ishwasechiitwa mundevobonga yechizita
v) negurwe raaicherasetsigisandevo mundevo yechiito
vi) ndicho chakabiwasezadzisandevo yechiitogama
vii) NyakuraviraSemuiti mundevobonga yezvizita
>ndiye anoziva kuti nyama
yaibva
Sechiitwa mundevobonga yezvizita
Mark allocation
a) Best 10 ndevo dzezvizita dzine chiwedzerwa x 1 mark (10)
b) Kupa basa of best 10 ndevo dzapiwa pa(a) x 1 mark (10) [20]

4 Zviranduri

CHIRANDURI MASHANDISIRWO
i) Ha- Muzvirevo zvine donzvo rokuudza chete chiri kumavambo skt, haachisiri pwere.
>-si- Pamwe chete nemudzi wechiitogama –ri skt Haachisiri
pwere uyu.
ii) -sa- Muzvirevo zvine madonzvo ose skt, Usandipinze
mumba (rokutuma); Angasachema? (rekwaniso)
Ha- (as in No (i)
> -i Muzvirevo zviri mumadonzvo ose skt, handidi zvangu
(rokuudza)
iii) Ha- (as in No (i)

iv) Ha- (as in No (i)
>-i- (as in No (ii)
>-ba NevaManyika muzviito zvinotanga nechiranduri /ha-/
skt, haabvunzwiba
v) Ha- (as in No (i)
> -sa- (as in No (ii)
vi) -singa- Muzvirevo zvine donzvo rezvanga zvichiitika skt, anga
asingazivi
> -i (as in No (ii)
vii) Ha- (as in No (i)
> -si Muzvirevo zvine donzvo rekuudza skt, haasi benzi
viii) -ba NevaBuja (Budya) vanotaura chiKorekore muzviito
zvine donzvo rekuudza skt, Ndajaba
> Ha- (as in No (i)

Mark Allocation
a) Zviranduri 8 (no repetition) x 1 mark (8)
b) Mashandisirwo echiranduri chimwe nechimwe (no repetition) (12)
[20]

5 Mhando dzendevo dzezviito nemienzaniso

NB mwana ngaape mhando dzacho kubva pamaumbirwo adzo. Mhando idzi
isere. Dzinogona kupiwa nenzira mbiri dzinotevera:
Kushandisa ma+ signs mukubatanidza nhengo dzacho mumhando dzendevo dzacho sezvinotevera:
a) Mudzi wechiito woga skt -gar-, -chip-, -temerb) Mudzi wechiito + zadzisandevo skt -gar- pamba, -chip- chaizvo
c) Mudzi wechiito + tsigisandevo skt -gar- nemari, -chip- samare
d) Chiratidzamuitirwi + mudzi wechiito + zadzisandevo skt -chi-gar- chigaro
e) Chiratidzamuitirwi + mudzi wechiito + tsigisandevo skt -mu-rov neshamhu ine munyu

f) Chiratidzamuitirwi + mudzi wechiito + zadzisandevo + tsigisandevo skt –
mu-rov- mwana webenzi neshamhu ine munyu
g) Mudzi wechiito + zadzisandevo + tsigisandevo skt -tem- muti nedemo rakarodzwa
h) Chiratidzamuitirwi + mudzi wechiito skt -a-gerNB Kana kushandisawo table ine macolumn enhengo dzinoumba ndevo dzezviito dzapiwa pamusoro asi ma+/- signs haachatenderwi pamaumbirwo kumisoro yemacolumn ane nhengo dzacho.

Mark allocation mhando dzendevo dzezviito 1 mark x 8 >> (8) ndevo a)
– d) 1 mark >>> (4); Ndevo e) – h) 2 marks >>(8) [20]

6 a) Kunyurura nyaudzosingwi dzose dziri muzvirevo pamwe nokudziisa
muzvikwata zvemhando dzadzo nokudoma zvikwata zvadzo

a) NYAUDZOSINGWIb) CHIKWATA CHENYAUDZOSINGWIZITA RECHIKWATA
i. gareia. gareiDzakabva kumudzi wechiito
ii. mhanye mhanyeb. mhanye mhanyeDzakadzokororwa
iii. kudubuc. kudubuDzepfumvunuro/ nhendeshure
iv. mbu-ud. mbu-uDzine chivakazwi chimwe
chete/ dzisingadzokororwi
v. ngirrre. ngirrr, wi-i-i-i-iDzemuririro wechinhu
vi. wi-i-i-i-if. tsvukuruDzinobva kuzvipauro
vii. tsvukuru
Mark allocation nyaudzosingwi i) – vi) 1 mark; vii) 2 marks >> (8); 1 mk
chikwata x 6; 1 mark nyaudzosingwi dzacho x 6 >> (12) >>>>>>>> [20]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *