Find Content

Uhlelo lwesiNdebele

Isabizwana senani

Sisakha phezulu kweziqu lezi ezilandelayo

-dwa   –nke   – bili    –thathu     –ne     -nhlanu

IsigabaIsabizwana soqoboIsabizwana senani
Okhulumayo                  minangedwa
Ubunengi                      thinasonke sodwa
Okhuluma layewenawedwa
Ubunengi                      linalonke lodwa
1Umfanayenayedwa
2Abafana                        bonabonke bodwa
3Umuzi                          wonawodwa
4Imizi                            yonayonke yodwa
5 Ilitshe lonalodwa
6Amatshe                     wonawonke wodwa
7Isihlahla                     sonasodwa
8 Izihlahlazonazonke zodwa

Esikuphawulayo ngesiqu -nke

  1. Sakhiwa ngesivumelwano senhloko lesakhi sesabizwana senani u- o lesiqu senani u- nke.
  2. Uma isivumelwano senhloko kungu- u uguquka abengusingankamisa –w.
  3. Uma isivumelwano singu- i uguquka abengusingankamisa – y.
  4. Uma isivumelwano senhloko silongwaqa lonkamisa indawo kankamisa ithathwa ngu- o.
Isigaba/ ibizo-bili-thathu-ne-nhlanu
abantubobabili      bobathathu       bobane          bobahlanu
imiziyomibili       yomithathu       yomine         yomihlanu
amatshewomabili     womathatu       womane       womahlanu
izihlalozombili         zontathu           zone              zonhlanu
izimvuzombili          zontathu            zone             zonhlanu
ubuhlanubobubili         bobuthathu        bobane       bobuhlanu
ukudlakokubili          kokuthathu        kokune       kokuhlanu

Isabizwana sokuchasisa

Sakhelwa phezulu kwesichasiso. Isichasiso sibayisabizwana sokuchasisa uma sandulele usobizo esimchazayo kumbe siyinhloko.

  1. Uma sandulele ibizo.

Ezami inkomo zisemadlelweni.

  1. Uma siyinhloko yomutsho.

Elami yilo elihamba phambili.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!