Find Content

Category: FRS

Shumba Totem

shumba mhazi shumba totem shumba mutupo

Shumba Mhazi Shumba Mhazi Maita Shumba,Zvaitwa Mhazi,Mhondi inopondera pasina gwenzi.Hekani Mukanyairi,Maita vakuru vamasango,Vanovhundutsa vamwe nomukanya uri muzenze,Vamadzvovera,Vabanduri vamapfupa,Vana meso anozezesa kuringa,Mukakatira kwasviba,Vapondi vezvipenyu zvinozvifambira.Hekanhi Mupwanyanzombe,Mudyandichiomba,Mudzvovakamwe, Mufa ndichiomba,Vezvitere zvikwatakwata,Zvinenge zvizinga zvouchi,Kuridza mutsindo pasi pasakara,Zvaitwa Chiurayi,Jenamuromo dehwe rehosi.Tatenda vaChamakanda, vaRuminu, vaZverungu,Venyika izere mashisha namadu,Inomera nhemayakanda,Vamahonyera, Mhukahuru,Vatangi vemhuri inemukurumbira,Jinda Mutasa,Zvaitwa Tembo yangu yiyi,Aiwa zvaonekwa weMhazi..

Concept of sin

Zimbabwe new curriculum syllabuses primary

A sin is an act which is considered as immoral or unacceptable before God or going against God’s law. It can be defined as a transgression against the divine law. Sinning is doing what is wrong before the eyes of God (1 John 3:4). Sin can best be defined as lawlessness. Examples of sin include […]

Taboos

new curriculum syllabus zimbabwe

Taboos, or zviera (zvieraera) refer to statements that forbid certain forms of behavior in children (Tatira 2000, 147). Each taboo prohibits certain forms of behavior and gives the reason for such prohibition (ibid).

FRS Islam Notes

Islam is a religion that was founded by Muhammad in Mecca around the 7th century. However,
most Muslims argue that Muhammad did not found the religion; he simply reminded people of
what they already knew. . Islam means “submission to God.” Its followers are called Muslims
meaning one who surrenders or submits to Allah.

Next Page » « Previous Page
error: Content is protected !!