Find Content

Mitupo nemadetemberwo – Moyo Chirandu

Mazviita Moyo,

Maita Chirandu,

Gonoren’ombe,

Mushayachirashwa,

Mukaka tinomwa,

Mafuta tichizora,

Nyama tinodya,

Ganda tichikakise ngoma,

Ndove tinodzurisa mudzimba,

Muswe tinopumhisa,

Nyanga tichiita gonan’ombe.

Maita Chirandu,

Maita Moyo,

Maita Sahi,

Maita dhewa rangu.

Maita Bvumavaranda,

Gono raMutindi naGochedza,

Vari Maronga.

Maita vana vaPfupajena,

Vari muDuma neChidumana.

Maita vari Dikitiki,

Vari Ushava,

Mushenjere wavaDuma usina pakaminama,

Pakaminama tinoorora.

Mhuri inobva Mandara,

VaMareranherera vanorera nedzavamwe,

Ndikafira pano wani,

Kudai kuenda ndichidzoka zvinoita huyo,

Chinondiona sechina meso,

Navaripowo namangwana musanyara.