Find Content

Tag: Tsumo Dzinetsanangudzo

Kuzengurira izwi romukuru kuramba mhangwa

Zimbabwe new curriculum syllabuses primary

Kuzengurira izwi romukuru kuramba mhangwa English Direct Translation  To shun an elder’s word is to refuse advice. Shona Explanation  Kana munhu ukapiwa nyevero nomukuru, ibvume, pamwe ungangoramba mazano angazokubatsira. English Explanation It is unwise not to reflect, at least, on the advice given by elders. Especially in traditional Shona society, age is bound up with wisdom. […]

(Deno) Ndakaziva haitungamiri

How to stugy a novel

(Deno) Ndakaziva haitungamiri English Direct Translation  Had I known I would not have done it.  Variants  Ndakaziva haana zano.  Dai ndakaziva haabatsiri. Usayeuka bako waniwa.(Do not think of the cave after getting wet) Usapepuka dete gobvu rapinda. (Do not try to resolve small matters when big issues have come up.) Usayeuka bindu vamwe vakohwa. (Do not think […]

Usaverenga mbeva nemiswe (yadzo)

How to stugy a novel

Usaverenga mbeva nemiswe (yadzo). English Direct Translation  Do not count mice (together) with their tails. Variants  Usaverenga mbeva nemidune. (midune: shrews) Shona Explanation   Kana pasvika panguva yebasa kana nguva yokuita chimwe chinhu hazvibatsiri kuverenga navaya vasingagoni kuchiita nokuti vanongova zviwanzahuruva. English Explanation  In a difficult undertaking, do not reckon on those whose help would […]

Ndomene haichemedzi

Zimbabwe new curriculum syllabuses primary

Ndomene haichemedzi. English Direct Translation  What you do on your own does not make you cry. Variants  Zvamina hazvina mafi. (My own affairs cause no grudge) Shona Explanation  Kuzvikanganisira hakutsamwisi kana kuchemedza. Munhu anozviitira zvinhu zvake kana zvikazomukuvadza haana waanonenera mhosva. English Explanation  If anything goes wrong because you alone have planned and done it, […]

Mazvokuda kufa namaronda enyora

Zimbabwe new curriculum syllabuses primary

Mazvokuda kufa namaronda enyora. English Direct Translation  Death is wilful (if) it is (caused) by tattoo marks. Variants  Mazvokuda kurumwa nechokudongorera. (It is one’s own wish to be bitten if one is (inquisitively) peeping.) Mazvokuda kurumwa nechokuchera. (-chera: dig) Mazvokuda kukangira nyimo muruoko. (kanga: fry; nyimo: bambara groundnuts) Afa namaronda enyora haachemwi. (One who dies of tattoo […]

Rega kuyera nyoka negavi iyo iripo

Zimbabwe new curriculum syllabuses primary

Rega kuyera nyoka negavi iyo iripo. English Direct Translation  Do not use a fibre string to measure a snake while it is present itself. Shona Explanation  Nyoka chinhu chinotyisa; kwete kuti ichiri mhenyu chete asi kuti kunyangwe yakafa zvayo. Hapana munhu anoda kusvika pedyo nayo kana kuibata kunyangwe pachidiwa kuonekwa urefu hwayo. Vakuru vaiti kana […]

Rega kubvunza nyama kuti ndeyokugocha iwe muto uchiuona

Zimbabwe new curriculum syllabuses primary

Rega kubvunza nyama kuti ndeyokugocha iwe muto uchiuona. English Direct Translation  Do not ask whether the meat is roasted when you see it is in the gravy. Shona Explanation  Kunenge kuri kusafunga zvakanaka kana munhu achibvunza kuti chinhu chaitika sei iye achinyatsoona chinenge chakonzera kuitika kwacho. Zvinganyadza kana munhu akabvunza kuti, ‘Pane rufu here pano?’ iye […]

Mamvura mazhinji akatunza kuba

How to stugy a novel

Mamvura mazhinji akatunza kuba. English Direct Translation  Heavy rains encourage stealing. Variants  Zimvura guru rakatunza kuba Shona Explanation  Kazhinji mbavha dzinobuda kuenda kundoba kana dzoona kuti kunze kune hore yemvura iyo ingazopfudza tsoka dzavo. Vanhu vanowanzopara mhosva nokuda kwezviedzo zvinovapa pfungwa dzokuti zvavari kuita hazvizozivikanwi kana kuonekwa. English Explanation  Usually, thieves go out to steal […]