Find Content

Mutupo nemadetemberwo -Gumbo

GUMBO MADYIRAPANZE
Mazviita Gumbo,
Maita zvenyu Madyirapanze,
Vaidyira panze nokutya Vaera Shiri,
Hekanhi Chidonhamuto,
Chidonhamukaka mhuru inobva muGona,
Chifukamakono hadzi dzakatseketera,
Shava huru yakapamba Gona,
Gara ramasango, chipauro chamafuta,
Godzamuto mhuru inobva Gona,
VoRufura,
Venzeve tsvuku,
Mushukuro weGona,
Vanechitanga chisizari n’ombe,
Chinotozara musi wezvita,
Maita vari Masakadza,
Maita vari Njaidza,
Navari Mhiri kwaNyazvidzi,
Maita vari Hwiru,
Tatenda vari Chikwidzire chamabwe machena,Chakada mutema muzvare Mataruse,
Hekanhi vari Raubwi,
Vari muhari huru,
Vari chikomo chaMabwazhe,
Mhare yokurwa yaiganza kunge handira,
Zvaitwa Chisema, Sambiri,
Chikara wapanze,
Chifamba namana,
Chifuramakuru, mazondo tinodya,
Maita vari Svikire,
Vari Maturi, vari chivende,
Vari Hubvumwe, Chiputsamakuru; Godzamuto,
Vari Hwiru yaMazonde vokuda nyama,
Vanoera gumbo remombe asi mutumbi wayo vachidya,
Shava yangu yiyi, Chitanga, Chikanyamatope,
Maita vari Mapfukudza kunodyiwa boora nechirimo,
Naka muchadya makunguwo huku dzarova,
Hekanhi Madyirapanze, Ganyamatope,
Kuti vane nzara vaponewo,
Hekanhi Musipa,
Marera Nherera, Matsikapasikuzororahuvata,
Hekanhi Gutu, Hekanhi weGona, ndisengei,
Senga nhundwa, senga musoro pane romo neziso,
Hekanhi Mhandamakan’a, Matakuradumbu,
Matangakunwa muviri une nyota,
Vatambi vemuGanyiro,
Matsika pachena napanerima,
Hekanhi Masangedzwa,
Bvumazvirema,
Teveratsimba mutsvairo wenzira,
Hekanhi Murendo, Mushaya chirashwa,
Mafuta tinozora,
Runyanga igonamombe,
Gumbo mubhadha, dovo tinowadza,
Nyama tinodya, mukaka tinomwa,
Muswe inhawo, ndove indozura mumba,
Zvaitwa Chitova, mushukuro wegonamombe,
Aiwa zvaitwa Gumbo,
Chinemukutu, maKorekore


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *