Find Content

Zvisazitasingwi

Zvisazitasingwi

Zvisazitasingwi mazwi anoshandiswa kumirira zita kana kuti kutsiva zita.
Zvinoshandiswa kutsigira zita sokuti ivo vana vanonetsa.icho chingwa chakaora.
Zvinoshandiswa kutsiva zita sokuti: Vana vanonetsa kurera- ivo vanonetsa kurera.
Chingwa chakaora-icho chakaora.

Tine zvisazitasingwi zviviri

1.chinomirira munhu

chinomirira munhu

2. zvemipanda

  1. ini (ushoma)
  2. isu (uzhinji)
  3. Munhu wepiri
  4. iwe (ushoma)
  5. imi (uzhinji)
  6. Munhu wechitatu
  7. iye (ushoma).
  8. ivo (uzhinji)

Maumbirwo

Chitsigisi i -+- chiratidzaunhu(chiratidzamupanda). eg i-+-ni i-+-we.

Zvisazitasingwi nemipanda yazvo

1.iye
2.ivo
3.iwo
4.iyo
5.iro
6.iwo
7.icho
8.izvo
9.iye
10.idzo

11.irwo
12.iko
13.itwo
14.ihwo
15.iko
16.ipo
17.iko
18.imo
19.isvo
21.iro

By: T.Titus Nyakudyara
Twitter: @NyakudyaraTitus

2 comments on Zvisazitasingwi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *