Find Content

Tsumo

151. Hakuna mombe inokorera pamarekete

152. Hanya nani chidoma chekwaChivi

153. Hapana angagone chisingagoneke naGona

154. Hapana chembwa tenzi vararira mutakura

155. Hapana mhou inokumira mhuru isiri yayo

156. Hapana mukuyu unovinga shiri

157. Hari haiviri isina mukuchidziri

158. Hauzivi tsanga inokodza tsambakodzi

159. Heya baravara ndiwo magariro kutuka mwene wechisvo ndiwo mano

160. Hope hadzina ndima

161. Hove dzinokwira dzine muronga

162. Hove huru dzinodyira kwodoka

163. Hukwana inodya ndeiri pana mai

164. Hurudza inofa ichinzi inodya

165. Hwahwa hahuna mbuva

166. Hwuromboi hwagara nherera kudya ikarutsa

167. Ibangano muchateya kuzondoona kwava kwomumwe chete

168. Idambudziko rehope kurota kwawakarambwa

169. Igangaidza mukwenyi mhezi kuvavira mumoyo

170. Igaroziva kuti mhanza yembudzi iri mumabvi

171. Ikamwe pagore hembe yenherera

172. Imbwa nyoro ndidzo tsengi dzematowo

173. Imbwa payadyira haipakanganwi

174. Imbwa yakwavarara yatya

175. Imhashu yomurwere inogochwa yakabatwa gumbo

176. Imire haifuriri dzivete

177. Inotanda yomunyepi younyerere haitandi

178. Ishe ndishe, muranda muranda

179. Ishungu dzomutana waswera padare kuramba nemhandire seane meno

180. Isimba kaviri kurwa nemukadzi weasipo

181. Jongosi kunyimwa mashanga iro ndiro rakarima gombo

182. Kakara kununa hudya kamwe

183. Kamoto kamberewere kanopisa matanda mberi

184. Kamupungurunje kahove kanyama kasina muto

185. Kana rokwata roda kunoibva

186. Kana shumba ikashaya nyama inodya uswa

187. Kana wadya imbwa idya iri hono

188. Kandiro enda kandiro dzoka

189. Kandiro kanoenda kunobva kamwe

190. Kangoma kana koririsa kawa pedyo nekuda kubvaruka

191. Kuba ngoma kuri nyore, pokuiridzira ndipo panonetsa kuvana

192. Kubaya tange hama vatorwa vakutye

193. Kubikira mweni kumudzinga

194. Kubvongodza muto kuseva kweaguta

195. Kuchengeta imbwa yomweni kuda mwene wayo

196. Kuchenjedza nyamukuta kuzvara uchada

197. Kuda chemungozva kubata mwana

198. Kudada kwavari mugomo kukumbira vari pasi mapfiwa

199. Kudya chevapfupi nekureba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *